Impact van LIFE projecten in kaart gebracht

We deden onderzoek naar de effecten van LIFE-projecten ‘New LIFE for Dutch Fens’ (2018) en ‘Better LIFE for Bittern’ (2019) onder belangrijke stakeholders. Beide projecten dragen bij aan de realisatie van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden.

Better LIFE for Bittern
In de periode 2014-2019 hebben Natuurmonumenten, Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat gewerkt aan het leefgebied van rietvogels (o.a. de grote karekiet en de roerdomp) in de IJsseldelta. Dit is één van de belangrijkste broedgebieden voor rietvogels in Nederland. Ter verbetering en vergroting van het leefgebied is de natuurkwaliteit van ongeveer 300 ha rietmoeras in het Zwarte Meer verbeterd.  In het Drontermeer is daarnaast bijna 35 ha nieuw rietland aangelegd op voormalige landbouwgrond. Uiteraard profiteert de flora en fauna van de maatregelen, maar de effecten reiken verder! De socio-economic review die we hebben uitgevoerd van mei tot oktober 2019 brengt de bredere impact op mensen in en om het gebied in kaart.

New LIFE for Dutch Fens
In de periode 2013-2018 hebben Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in zeven laagveengebieden in Nederland herstel- en inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. Om de impact van het project op de omgeving van de zeven projectgebieden in kaart te brengen, hebben we in de zomer van 2018 onderzoek gedaan onder stakeholders. Hoe kijken zij tegen het project aan? En wie heeft in welk opzicht en in welke mate positieve of negatieve effecten ondervonden van het project?

Aanpak en uitvoering
De reviews bestonden beide keren uit een kwalitatieve- en een kwantitatieve onderzoeksfase. We zijn met diverse stakeholders de diepte ingedoken in individuele gesprekken en hebben daarnaast m.b.v. een online enquête een groot aantal omwonenden (via geotargetting) om input gevraagd. Conclusies en aanbevelingen die voortkwamen uit het onderzoek hebben we vastgelegd in reviewrapportages.

We hebben zowel de onderzoeksopzet als -uitvoering voor onze rekening genomen. Als onpartijdig, onafhankelijk bureau gaan mensen namelijk gemakkelijk met ons het gesprek aan. Omdat we bekend zijn met de belangen van stakeholders en de discussies en gevoeligheden in het buitengebied, kunnen we de geleverde informatie op waarde schatten en waar nodig op het juiste moment doorvragen.

Meer weten over dit onderzoek? 

Neem contact op met Annet Koot.

Team