Boeren maken van bedreigingen kansen

In Zuid-Holland worden boeren geconfronteerd met verdroging, vernatting, verzilting of verzakking van de bodem. Wateropgaven die de landbouw, zoals die op dit moment gepraktiseerd wordt, ernstig bedreigen. Een aantal boeren in deze provincie maakten van deze bedreiging een kans. De afgelopen drie jaar gingen zij op zoek naar nieuwe verdienmodellen waarin naast voedselproductie, ook waterbeheer, recreatie en landschapsbeheer een belangrijke rol spelen. Imagro ondersteunde hun zoektocht naar een meer divers landelijk gebied met energie, inspiratie, kennis, procesbegeleiding en mooie middelen.

Het project draaide om twee polders in Zuid-Holland. Allereerst het gebied rond Ouddorp, in de kop van Goerree Overflakkee. Het tekort aan zoet water vormt hier een reële bedreiging voor het verdienmodel van akkerbouwers en tuinders. De ondernemers erkennen de noodzaak om dit probleem aan te pakken en gingen op zoek naar oplossingen om hun verdienmodel te versterken. Daarbij kwamen technische oplossingen voor het beheer van het watersysteem naar voren, maar ook alternatieve teelten en mogelijkheden om het verdienmodel te verbreden richting recreatie. 

Natuurlijk genieten
Daarnaast bracht dit project Imagro naar het Kagerplassengebied, gelegen tussen Amsterdam en Leiden. Door de druk van verstedelijking is 't in dit gebied niet meer mogelijk of gewenst om op te schalen of intensiveren. Bovendien speelde hier de maatschappelijk vraag naar een toekomstbestendige veehouderij in het (dalend) veenweidegebied. Reden waarom ondernemers op zoek gingen naar mogelijkheden om hun verdienmodel te versterken door hun activiteiten te verbreden én op elkaar af te stemmen. In dit project deden ze inspiratie op voor gebiedsplannen die ze gezamenlijk willen uitrollen. Om precies te zijn werkten de ondernemers samen aan de gebiedsbelofte ‘Natuurlijk genieten’. Hierin schetsten zij hun visie op de ontwikkeling van het gebied in relatie tot de thema’s natuur, water, recreatie en product. Op 17 februari 2020 presenteerden ze deze visie aan partijen als gemeenten, de provincie, horecaondernemers en VVV’s.

 

Kansen
In Ouddorp namen 7 van de 15 boeren deel aan dit project. In het Kagerplassengebied ging het om 13 van de 19 agrarische bedrijven. Zie onder voor de thema’s met concrete kansen die zij hebben verkend in de vorm van kennis- en inspiratiesessies en excursies aan bedrijven:  

Vruchten
De verbindingen die ondernemers hebben gelegd en de kennis die ze hebben opgedaan, hebben hun vruchten afgeworpen. Zowel de ondernemers rond de Kagerplassen als die van Ouddorp verwachten hier de komende tijd zeker nog hun voordeel mee te kunnen doen.

Het project Waterpark Zuid-Holland werd gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Over het project verscheen deze brochure.

Belangrijke rol Imagro
Projectleider Waterpark Zuid-Holland, Tamar de Jager (LTO-Noord): “Imagro heeft een erg belangrijke rol gespeeld in dit project. Elvi van Wijk en Onno van Eijk hebben meegedacht over de kennis- en inspiratiesessies, bijeenkomsten begeleid en mooie middelen gemaakt, zoals een moodfilm over de gebiedsbelofte ‘Natuurlijk genieten’. Ik vond het heel fijn samenwerken met hen. Als collega’s, open en constructief. Samen hebben we volgens mij een mooi eindresultaat opgeleverd.”

Meer weten?

Neem contact op met Elvi van Wijk.

Team